Opkoop agrarische stikstofrechten door provincie roept vraagtekens op

DSC_1280 edited vierkantdonderdag 10 september 2020 13:50

Het college van Gedeputeerde Staten informeerde per brief de Staten over de aankoop van grond en stikstofrechten van een perceel in Burgerbrug. Vrijwel gelijktijdig lieten de gezamenlijke provincies weten in te zetten op "extern salderen", dat wil zeggen dat je op de ene locatie rechten opkoopt om ze elders te kunnen benutten. Dat roept bij de ChristenUnie dan ook de vraag op of hier misschien sprake is van het opkopen van agrarische rechten om ze vervolgens industrieel te kunnen benutten. De ChristenUnie hecht veel waarde aan reduceren van de stikstofdepositie ten behoeve van natuurherstel en woningbouw, maar is tegelijk beducht voor ongecontroleerde opkoop van stikstofrechten binnen de agrarische sector.

Om hierover duidelijkheid te krijgen heeft de ChristenUnie de volgende vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten: 

 Vragen

 1. Behoort Noord-Holland tot de provincies waarbij extern salderen met veehouderijen tot nu toe nog niet mogelijk is?
 2. Op welke termijn denkt u extern salderen met veehouderijen binnen Noord-Holland mogelijk te maken?
 3. Welke voorwaarden gaat u verbinden u aan deze saldering?
 4. Is het een eis dat over iedere externe saldering overeenstemming is bereikt binnen een gebiedsgerichte aanpak?
 5. Zijn er voorwaarden zodat voorkomen wordt dat industriële stikstofemmissie (vnl. NOx) wordt gecompenseerd met reductie van agrarische emmisse (vnl. ammoniak)?
 6. Bent u ook voornemens “verleasen” van rechten mogelijk te maken?
 7. In het persbericht staat “Met het Rijk hebben de provincies diverse waarborgen afgesproken om tot zorgvuldige openstelling over te gaan.” Kunt u ons uitleggen welke waarborgen dat zijn?
 8. Zou GS willen overwegen om voortaan eerst de Staten te informeren met de details van de afspraken voordat een algemeen persbericht dat veel vragen oproept via het IPO naar buiten wordt gebracht?
 9. In een brief van 11 juli 2020 (1440573/1449802) informeert GS ons over de aankoop van grond en stikstofrechten van fa. Van Assem te Burgerbrug. GS schrijft dat “in afwachting van nadere regelgeving kan deze stikstof eventueel voor externe saldering gebruikt worden.” Heeft GS een specifieke ontwikkeling in deze regio op het oog? Zijn deze rechten gekocht met het oog op de bouw van de PALLAS reactor?
 10. Is dit een bronmaatregel die in het gezamenlijke gebiedsproces gevonden is (cf. brief 11 maart “Samen met deze partijen gaan we op zoek naar bron- en herstelmaatregelen en stellen we een plan op om deze uit te voeren.”) of loopt dit vooruit op het gebiedsproces? 
 11. Waarom kiest GS er voor om zelf stikstofrechten op te kopen in plaats het regiseren van een proces waarbij de iniatiefnemers van een activiteit de rechten kopen?
 12. Is dit het begin van een provinciale stikstofbank en welke rol is GS voornemens daar zelf in te spelen?
 13. Tenslotte een terzijde: de laatste zin in voornoemde brief luidt: “Daarnaast kan de provincie marktconform een innovatief en maatschappelijk sociaal agrarisch bedrijf duurzaam huisvesten in de provincie, dat met haar schaapskuddes tevens bijdraagt aan het beheer van de NNN en uitvoering van Natura 2000-herstelmaatregelen.” Heeft het college met deze zin al een prijs gewonnen voor het grootste aantal hippe adjectieven in één zin?

« Terug

Archief

« Vorige Volgende »

mei 2021

april

maart

februari

december 2020

november

oktober

september