Financiën

Financiën

Het provinciebestuur stemt zijn beleid af op de beschikbare middelen. Waar mogelijk zal het samen met partners afspraken maken over de financiering van het voorgestane beleid of plannen. Om eigen beleid te kunnen voeren en een goede partner te zijn is een open huishouding voor de provincie essentieel. De ChristenUnie pleit voor de handhaving van een eigen provinciale belastingheffing. Provinciale belastingverhoging kan alleen als grote maatschappelijke opgaven (bijvoorbeeld milieu- en klimaatbeleid) aantoonbaar vragen om extra investeringen.

  • De provincie zorgt voor een structureel sluitende (meerjaren)begroting
  • Een provincie die jaarlijks zorgt voor een, voor de bewoners inzichtelijke en toegankelijke begroting, inclusief een digitale publieksversie. In de begroting is een doelenboom opgenomen die duidelijk maakt aan welke maatschappelijke doelen de provincie werkt. De indicatoren die gekoppeld zijn aan de doelen worden verder verfijnd, zodat ze een steeds beter inzicht geven in het brede maatschappelijke effect van de provinciale inzet.
  • Het systeem van belastingheffing door opcenten op de motorrijtuigenbelasting staat ter discussie. De ChristenUnie is voorstander van een eigen belastinggebied voor de provincie omdat dat recht doet aan de open huishouding van de provincie. Een nieuw belastinggebied voorkomt stapeling van belastingen door verschillende overheden op een bepaald gebied en heeft geen prikkels in zich die binnen Nederland tot afname van de solidariteit leiden. Bij de introductie zien we erop toe dat groepen burgers niet onnodig zwaar worden belast (bijvoorbeeld provinciale OZB zorgt ervoor dat mensen die hun huis als pensioenvoorziening hebben ineens nog meer moeten gaan betalen)
  • De ChristenUnie hecht aan een ambitieuze invulling van de provinciale rol, waarbij ambities uiteraard tegen elkaar afgewogen moeten worden. Wanneer de ambities en de bestedingsruimte niet meer met elkaar in balans zijn, wil de ChristenUnie de bestedingsruimte uitbreiden; een verhoging van de Motorrijtuigenbelasting met 15 cent, zorgt voor een structureel hogere bestedingsruimte van 50 miljoen.
  • Om de twee jaar wordt er onafhankelijk een financiële stresstest uitgevoerd: deze geeft inzicht in de financiële positie van de provincie, inventariseert de risico’s en scenario’s voor de nabije toekomst.