TATA Steel

TATA Steel

In de IJmond is Tata Steel een grote werkgever met een lange historie. Het bedrijf is echter ook veroorzaker van de uitstoot van zeer veel schadelijke stoffen, waarvan is aangetoond dat deze een negatief effect hebben op de volksgezondheid, zoals (fijn)stof, zware metalen en NOx. 

De provincie moet zich maximaal inzetten om de leefomgeving rondom de staalfabriek gezond te maken. Vergunningen zullen moeten worden aangescherpt en bij herhaaldelijke overtredingen dienen vergunningen te worden ingetrokken. Gezondheid gaat boven economisch belang.

De provincie ondersteunt TATA bij de transitie naar “Groen staal” op basis van waterstof. In dat proces zorgt de provincie dat pas een definitieve vergunning wordt verleend wanneer onomstotelijk is aangetoond dat het productieproces niet leidt tot uitstoot die gezondheidsschade bij mensen in de omgeving van de fabriek. Om het bedrijf bij dit alles goed te kunnen controleren, zorgt de provincie voor voldoende mankracht en expertise bij de omgevingsdiensten.

De ChristenUnie wil:

  • De sterk verouderde Kooksgasfabriek 2, onderdeel van Tata Steel, zo snel als mogelijk sluiten. Tata moet zich maximaal inspannen om de overlast te minimaliseren.
  • Alle emissie- en gezondheidsrapporten over Tata Steel worden openbaar gepubliceerd.
  • Inzetten op het handhaven van de grenzen aan de uitstoot van Tata Steel onder andere door middel van last-onder-dwangsommen en indien deze onvoldoende effect hebben door het intrekken van vergunningen. Daarnaast de bestaande vergunningen aanscherpen op basis van nieuwe inzichten uit onderzoeken van onder andere het RIVM. 
  • Tata Steel stapt over naar het produceren van groen staal (gebruik van waterstof in plaats van kolen). De provincie werkt actief mee aan deze transitie, doet onafhankelijk onderzoek naar de gezondheidseffecten en betrekt actief omwonenden. Ook worden de voortgang en de resultaten regelmatig openbaar gerapporteerd aan betrokkenen.